دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، بهمن 1398 
نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا

صفحه 349-365

10.22059/jitp.2019.270320.523069

امیرحسین منصوری نوری؛ حوریه شجاعی باغینی؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی