دوره و شماره: دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
10. نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا

صفحه 349-365

امیرحسین منصوری نوری؛ حوریه شجاعی باغینی؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی