دوره و شماره: دوره 52، شماره 1، تیر 1398 
تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

صفحه 7-20

10.22059/jitp.2019.256120.523023

نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان