گذر از سیاق بیناشخصی دلیل به درونی‌گرایی: نکاتی انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

کیت مانه در مقالۀ «درونی‌گرایی دربارۀ دلیل: غم‌انگیز اما صادق؟» (2014) طرحی برای دفاع از درونی‌گرایی دربارۀ دلیلِ هنجاریِ عمل پیش می‌نهد. به نظر او، باید به سرشت بیناشخصی دلیل نظر کنیم تا در یابیم دلایل محدود به وضع روانشناختی فاعل هستند. با این وصف، دلایل آن ملاحظاتی هستند که فاعلِ آرمانی در فرایند دلیل‌آوریِ آرمانی با فاعل به آنها اشاره کند. ایدۀ مانه این است که اگر این شرط برقرار باشد، چالشی برای بیرونی‌گرایی و زمینه‌ای برای دفاع از درونی‌گرایی فراهم است. در مقابل، در این مقاله به یکی از ابهام‌های فرایند دلیل‌آوریِ آرمانی اشاره می‌کنیم، یعنی آرمانی‌بودن یا نبودن زمان ِ این فرایند. استدلال می‌کنیم که آرمانی در نظر گرفتن زمان ترجیح دارد و این مانعی برای استدلال مانه است.

کلیدواژه‌ها


[1] Chang, Ruth, (2009). "Voluntarist Reasons and the Sources of Normativity", in Reasons for Action, David Sobel & Steven Wall (eds.), Cambridge University Press. pp. 243-71.
[2] Cowie, Christopher, (2016). "Revisionist Response to the Amoralism Objection: A Reply to Julia Markovits", Ethical Theory and Moral Practice, 19(3), 711-723.
[3] Finlay, Stephen, (2006). "The reasons that matter", Australasian Journal of Philosophy, 84(1), 1-20.
[4] Finlay, Stephen, (2007). "Responding to normativity", Oxford Studies in Metaethics, 2, 220-39.
[5] Heathwood, Chris, (2011). "Desire-based theories of reasons, pleasure, and welfare", Oxford Studies in Metaethics, 6, 79-106.
[6] Manne, Kate, (2014). "Internalism about reasons: sad but true?", Philosophical Studies, 167(1), 89-117.
[7] McDowell, John, (1995). "Might There be External Reasons?,"  in World, Mind, and Ethics: Essays on the Ethical Philosophy of Bernard Williams, J.E.J. Altham and Ross Harrison (eds.), Cambridge University Press, pp. 68-85.
[8] Mitova, Veli, (2016). "Clearing space for extreme psychologism about reasons", South African Journal of Philosophy, 35(3), 293-301.
[9] Scanlon, Thomas, (2014). Being Realistic about Reasons, Oxford University Press.
[10] Schroeder, Mark, (2007). Slaves of the Passions, Oxford University Press.
[11] Sinhababu, Neil, (2017). Humean nature: How desire explains action, thought, and feeling, Oxford University Press.
[12] Smith, Michael, (1994). The Moral Problem, Wiley.
[13] Sobel, David, (2005). "Pain for objectivists: The case of matters of mere taste", Ethical theory and moral practice, 8(4), 437-457.
[14] Sobel, David, (2009). "Subjectivism and idealization", Ethics, 119(2), 336-352.
[15] Sobel, David, (2016). From Valuing to Value: Towards a Defense of Subjectivism, Oxford University Press.
[16] Williams, Bernard, (1981). "Internal and External Reasons", Moral Luck, Cambridge University Press, 101-113.
[17] Williams, Bernard, (1995). "Internal reasons and the obscurity of blame", In Making sense of humanity, Cambridge University Press, pp. 35–45.