دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 161-232