دوره و شماره: دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-232 
2. تفکر نقادانه؛ تحلیل و نقد تعریف‌ها

صفحه 183-202

سید محمد علی حجتی؛ محمد مهدی خسروانی