دوره و شماره: دوره 44، شماره 2 - شماره پیاپی 698355، مهر 1390، صفحه 1-212 (فلسفه و کلام اسلامی) 
بازسازی نگره های «گزاره» و «وضعیّت» براساس آرای جان پالک

صفحه 31-52

سیّد محمّدعلی حجّتی؛ مجتبی امیرخانلو؛ لطف اللّه نبوی


قضایای وجودی از دیدگاه ملّاصدرا

صفحه 165-179

مریم قلاّسی؛ محمّد کاظم علمی