دوره و شماره: دوره 43، شماره 1 - شماره پیاپی 524525، فروردین 1389، صفحه 1-193 (فلسفه و کلام اسلامی)