تطوّر تاریخی قضایای ثلاث

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده‌اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش‌گفته اضافه می‌کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به ردّ دیدگاه خونجی می‌پردازند. تحلیل و تبیین تطوّر تاریخی طبقه ‌بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم‌بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه‌بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده‌اند. طبقه‌بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه‌بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می‌شود. این پژوهش سهم منطق‌نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجّه به مسئله‌ای معیّن، نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Development of Triadic Propositions

نویسندگان [English]

  • Ahad Faramarz Qaramaleki 1
  • Ahmad Ebadi 2
چکیده [English]

Khunaji and his companions get influence from Fakhr al-Din Razi and classified quantified propositions into two kinds: factual and external. Abhari added the third kind which was named mental. Tusi and his companions refuted Khunaji’s viewpoint. Analysis and explanation of the historical development of classification of predicative proposition into factual, external and mental is the problem of this research. In the shade of analysis and historical explanation of this classification would be clear that this problem has two classifications under one name: bipartite and triadic. The present article is an attempt to study the contribution of two-fold logicians of the 7th century to the development of logic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • classification of propositions
  • external
  • factual
  • Ibn-Sina.
  • Mental
  • triadic propositions