دوره و شماره: دوره 43، شماره 2 - شماره پیاپی 529836، مهر 1389، صفحه 1-172 (فلسفه و کلام اسلامی)