دشواری‌های منطقی نقیض‌های مفاهیم شامل و راه‌حلّ آن‌ها از دیدگاه ملّاصدرا

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

بنا بر قواعد مربوط به نسبت‌های چهارگانه بین مفاهیم، منطق‌دانان اثبات کرده‌اند که همواره بین نقیض‌های دو مفهوم مساوی و عامّ و خاصّ مطلق، به ترتیب، نسبت تساوی و عامّ و خاص مطلق (ولی به صورت برعکس) برقرار است. هنگامی‌که نسبت بین نقیض‌های مفاهیم شامل مورد بحث قرار می‌گیرد، از آن‌جا که این مفاهیم فاقد مصداق و بلکه ممتنع‌المصداق‌اند، استدلالی که برای اثبات قواعد مذکور به‌کار می‌رود، دچار مشکل می‌شود. منشأ مشکل، اعم‌بودن موضوع سالبه محصله از موجبه معدوله است. منطق‌دانان تلاش‌های بسیاری برای حلّ مشکل کرده‌اند که به نظر می‌‌رسد هیچ کدام تمام نیست. در این مقاله سعی خواهیم کرد نشان دهیم که در این میان ملّاصدرا با نقد دیدگاه مشهور درباره معنای اعم‌بودن موضوع قضیه سالبه، به بیان تفسیر صحیح آن، که خود مبتنی بر دیدگاهی از قطب شیرازی است، می‌پردازد و سپس با استفاده از ویژگی‌های قضایای لابتّیّه، به حلّ مشکل توفیق می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mulla Sadra on the Logical Problems of the Negations of “the Most Inclusive Concepts

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Atashin Sadaf 1
  • Seyyed Mohammad Ali Hojjati 2
چکیده [English]

According to the rules of quadruplet relations between concepts, Muslim logicians have proved that relation between the negations of two concepts which are equal (Musawi) or absolute-general-and-specific (‘Amm wa Khas-e Mutlaq) are, respectively, equal and absolute-specific-and-general; but these rules come across some problems when the most inclusive concepts are involved, since the negation of them are empty concepts. The argument for establishing these rules becomes invalid. The source of this invalidity is that the truth condition of negation proposition is different from affirmative equipollent proposition. However, it seems, none of the solutions, presented by Muslim logicians, are convincer except that of Mulla Sadra. He presents a proper interpretation of that difference, and by using non-conclusive proposition he succeeds in solving the problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • absolute-specific relation
  • affirmative equipollent proposition
  • equality relation
  • negative proposition
  • non-conclusive proposition