کلیدواژه‌ها = ماهیت
تبیین اصالت وجود از نظر ملاصدرا با توجه به تفاسیر آن

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 102-83

10.22059/jitp.2021.313432.523241

مجتبی شیخ؛ محمد محمدرضایی؛ یحیی کبیر


مسئله وجود در فلسفة کندی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 243-257

10.22059/jitp.2020.283691.523123

علی مطهری


اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


نقد تفسیر عرفی از اصالت وجود صدرایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-50

10.22059/jitp.2015.54698

غلامرضا بنان؛ قاسم کاکایی


بررسی برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

سید محمد روضاتی؛ احمد بهشتی