دوره و شماره: دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-213 (فلسفه و کلام اسلامی)