نقدی بر نظریۀ «کارکرد درست» پلنتینگا از منظر زاگزبسکی

نویسنده

دانشگاه الزهرا(س)، استادیار

چکیده

مقال? حاضر نقد یکی از قرائت‌های معرفت‌شناسی فضیلت است از منظر قرائت دیگر: نقد قرائت پلنتینگا از منظر قرائت زاگزبسکی. زاگزبسکی بر اساس تعریفی که از معرفت ارائه می‌دهد و نقشی که برای اراده و آگاهی در عمل فضیلت‌مندانه قائل است و با توجه به یکسان دانستن فضیلت اخلاقی و فضیلت معرفتی، نظری? معرفت پلنتینگا را به چالش می‌کشد. به اعتقاد زاگزبسکی، نظری? «کارکرد درست» پلنتینگا از وثاقت‌گروی صریح بهتر است و می‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که به نظری? معرفت خود وی شبیه گردد و اطلاق معرفت‌شناسی فضیلت بر آن پذیرفتنی‌تر به نظر آید، اما با توجه به پیش‌فرض‌های معرفت‌شناختی پلنتینگا و تصویر ماشین واری که از معرفت ارائه می‌دهد، نظری? «کارکرد درست» وی، در تحلیل نهایی، به دلیل غفلت از عنصر اراده و آگاهی، نمی‌تواند نوعی معرفت‌شناسی فضیلت محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها