دوره و شماره: دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-307 (پاییز و زمستان) 
7. چیستی و اقسام مرگ در آثار آگوستین قدیس

صفحه 265-285

قاسم کاکائی؛ محبوبه جباره ناصرو