دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-135 (بهار و تابستان) 
روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا

صفحه 51-68

10.22059/jitp.2015.54699

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی