دوره و شماره: دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-135 (بهار و تابستان) 
5. روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا

صفحه 51-68

10.22059/jitp.2015.54699

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی