دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-161 
3. بررسی شرایط سه‌گانۀ تسلسل محال

صفحه 41-59

وحید خادم‌زاده؛ محمد سعیدی مهر