دوره و شماره: دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-161