تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تأکید بر آرای ابن‌سینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه تهران، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، گروه فلسفه

2 دانشجوی دکترای فلسفۀ اخلاق، دانشگاه قم

چکیده

ادغام حیات منزلی انسان در هویت فردی و اجتماعی او از ویژگی‌های دوران جدید است که از نتایج آن سنجش حقوق خانواده با سنجه‌های حقوق مدنی است؛ در حالی‌که حکمای مسلمان جایگاهی ممتاز برای خانواده در نظر گرفته و برای ادارۀ آن، اصول منحصر به خانواده و غیر از اصول حاکم بر زندگی فردی و اجتماعیِ انسان، لحاظ کرده‌اند. به‌کار بستن مدبّرانۀ این اصول شرط حکمت و اقتضای تکامل فردی و تعادل و توازن اجتماعی است. به نظر می‌رسد که درک صحیح جایگاه خانواده خصوصاً در هیأت تألیفی آن و شناسایی و پرداختن به حقوق و تکالیف مربوط به این مهم، بسیار اساسی‌تر از پرداختن به افراد و اعضای خانواده، مستقل از این هیأت تألیفی است. این مقاله به تحلیل جایگاه این بعد مهم حیات انسان با تأکید بیشتری بر آرای ابن‌سینا نظر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Man Family Life in Practical Wisdom with an Emphasis on Avicenna's Views

نویسندگان [English]

  • Touba Kermani 1
  • Fateme Solgi 2
1 Associate Professor in Islamic Philosophy at University of Tehran
2 PhD.C. in Philosophy of Ethics at University of Qom
چکیده [English]

A characteristic of modern-time is incorporation of man family life in his individual and social identity, one of the consequences of which is evaluation of family rights with criteria provided in the Civil Code. While Islamic philosophers believe that family has an eminent position, and, to manage it, these philosophers suggest principles which are exclusively applied to family and are different from those governing man individual and social life, applying these principles in a tactful manner is a wise condition required by individual perfection and social equilibrium. It seems that a true understanding of the position of family in its combined-form and recognizing its rights and responsibilities are more important than addressing the members of family independent of this combined-form. This article addresses the role of this important aspect of man life with greater emphasis on Avicenna's ideas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • practical wisdom
  • three-dimensional life
  • family life
  • Avicenna
  • home management