نقد نظریۀ عدل الاهی غایت‌شناسانۀ سوئین‌برن درمسألۀ شرّ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفۀ اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

وجود انواع شرور در جهان هستی همواره دستمایۀ ملحدین برای نقد عقلانیت خداباوری بوده است. در میان پاسخ­های مختلفی که از سوی خداباوران به مسألۀ شر داده شده است، نظریۀ عدل الاهی غایت­شناسانۀ سوئین­برن، فیلسوف دین معاصر انگلیسی، از اهمیت خاصی برخوردار است. وی در این نظریۀ عدل الاهی ادّعا دارد که نظریه­اش نه تنها می‌تواند به اِشکال شرّ اخلاقی پاسخ دهد، بلکه اِشکال شرّ طبیعی را نیز می‌تواند از میان بردارد. در این نوشتار، در ابتدا با استناد به آثار مختلف سوئین­برن، نظریۀ وی تحت عنوان «نظریۀ عدل الاهی غایت­شناسانه در مورد مسألۀ شرّ و استدلالات مربوطه» تقریر و تحلیل  خواهد شد، سپس در بوتۀ نقد  قرار خواهد گرفت و  نشان داده خواهد شد که نظریۀ عدل الاهی غایت‌شناسانه وی با اشکالات متعددی روبه‌رو است.

کلیدواژه‌ها