دوره و شماره: دوره 51، شماره 1، مرداد 1397 
میانی اندیشیِ صدرایی در هستی شناسی، متّکی بر وجود منبسط

صفحه 87-109

10.22059/jitp.2018.234969.522951

مجید طاوسی ینگابادی؛ فروغ السادات رحیم پور؛ جعفر شانظری گرگابی