دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 256879، مهر 1388، صفحه 1-297 (فلسفه و کلام اسلامی)