دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 1-8