دوره و شماره: دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-8