کلیدواژه‌ها = اصالت
مسئله وجود در فلسفة کندی

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 243-257

10.22059/jitp.2020.283691.523123

علی مطهری


اصالت وجود از منظر محقق خفری

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 21-36

10.22059/jitp.2019.256730.523024

غلامرضا بنان؛ علی محمد ساجدی


نقد تفسیر عرفی از اصالت وجود صدرایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 35-50

10.22059/jitp.2015.54698

غلامرضا بنان؛ قاسم کاکایی


از خودبیگانگی، موقعیتهای مرزی و مرگ در مثنوی معنوی

دوره 45، شماره 2، بهمن 1391، صفحه 47-65

10.22059/jitp.2013.29429

سیده زهرا حسینی؛ احد فرامرز قراملکی


بررسی برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

سید محمد روضاتی؛ احمد بهشتی