موضوعات = فلسفه اسلامی
تعداد مقالات: 44
26. علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر


27. مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفه سینوی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-61

10.22059/jitp.2017.62333

محمد حسینی


29. مفهوم ذاتی در حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 159-174

10.22059/jitp.2017.60785

سید محمد علی دیباجی؛ زینب یوسف زاده


30. بررسی امکان تحقق نفس جزئی قبل از حیات دنیوی با استمداد از نظریۀ وحدت شخصی وجود نزد ملاصدرا

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 175-190

10.22059/jitp.2017.60786

فروغ السادات رحیم پور؛ ابراهیم راستیان


32. تفسیر صدرالمتألهین از آموزۀ امر بین امرین بر مبنای مسئلۀ وحدت و کثرت

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 221-238

10.22059/jitp.2017.60791

مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ نفیسه اهل سرمدی


33. ابن‌ابی‌جمهور، مؤسس کلام شیعی اشراقی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 239-255

10.22059/jitp.2017.60789

طاهره کمالی زاده؛ رضا کوهکن


34. رابطۀ وجود و ماهیت از منظر فارابی، ابن سینا، و بهمنیار

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 277-295

10.22059/jitp.2017.60792

محمود هدایت افزا؛ شاکر لوائی


35. تأملی در اینهمانی حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22059/jitp.2016.58348

محمد هادی توکلی


36. استعارۀ وجود به مثابۀ نور در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2016.58350

وحید خادم زاده


37. تحلیل انتقادی آرای شارحان اشارات در باب تعین واجب تعالی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-53

10.22059/jitp.2016.58362

سردار دکامی؛ محمد سعیدی مهر


38. واقع نمایی و ارزش معرفتی شناختهای ظنّی بر مبنای نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-73

10.22059/jitp.2016.58363

مهدی عاشوری؛ عبدالحسین خسروپناه


41. سازگاری رهیافت مشایی و اشراقی به مسئله نفس در اندیشه سینوی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 181-200

10.22059/jitp.2015.56523

شمس الله سراج؛ مهناز مظفری فر


43. ساختار تحلیل زبانی نظریات فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 19-34

10.22059/jitp.2015.54696

سعید انواری؛ فائزه کلباسی


44. روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 51-68

10.22059/jitp.2015.54699

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی