کلیدواژه‌ها = ادراکات اعتباری
ادراکات اعتباری؛ گامی در جهت حل نزاع معرفتی کلیفورد و جیمز

دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 324-305

10.22059/jitp.2021.324329.523281

محمد حسین داودی؛ نفیسه ساطع؛ علی رضا دارابی


مفهوم ذاتی در حسن و قبح عقلی از دیدگاه علامه طباطبائی

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 159-174

10.22059/jitp.2017.60785

سید محمد علی دیباجی؛ زینب یوسف زاده


تقریری نو از مسئله شرّ براساس نظریّه ادراکات اعتباری علّامه طباطبایی

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 137-157

سید مرتضی حسینی؛ حسین هوشنگی