تعداد مقالات: 219

154. قضایای وجودی از دیدگاه ملّاصدرا

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 165-179

مریم قلاّسی؛ محمّد کاظم علمی


156. گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه با شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 199-223

10.22059/jitp.2012.24935

زینب السادات میر شمسی؛ محسن جوادی


157. امکان فلسفۀ تطبیقی بر مبنای راه حل شیانگ لانگ جانگ

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 257-276

10.22059/jitp.2017.60790

احمد لهراسبی؛ سید مصطفی موسوی اعظم


159. نقد طبیعت‌گروی از منظر الوین پلنتینگا

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 297-319

10.22059/jitp.2018.249717.522994

نرگس نظرنژاد


160. توحید صفاتی و بساطت ذات واجب تعالی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 301-313

10.22059/jitp.2017.214048.522887

سید شهریار کمالی سبزواری؛ محمد سعیدی مهر


161. حقیقت دوگانه و نظریۀ عقل هیولانی ابن‌رشد

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 309-323

10.22059/jitp.2014.52878

علی قربانی سینی؛ فتحعلی اکبری


162. ذهنی (پیشینی) بودن تجرد و مادیت در فلسفه صدرایی

دوره 52، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 311-330

10.22059/jitp.2019.279290.523111

سید علی علم الهدا


164. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-8

10.22059/jitp.2014.52117


165. چکیده های انگلیسی

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-8

10.22059/jitp.2014.53696


166. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-14

10.22059/jitp.2015.56525


167. چکیده های انگلیسی

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

10.22059/jitp.2017.63731


168. تحلیل و ارزیابی معیار پایستاری در رویکرد استنتاج‌گرایی به معناداری

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-133

10.22059/jitp.2017.62337

مرتضی مزگی نژاد؛ لطف الله نبوی؛ سیدمحمدعلی حجتی


169. معیارهای تمایز دلالت تضمنی و التزامی از مجازِ در لفظ

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 121-135

10.22059/jitp.2015.54703

محمد حسین وفائیان؛ زینب برخورداری


171. رابطۀ وجود و ماهیت از منظر فارابی، ابن سینا، و بهمنیار

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 277-295

10.22059/jitp.2017.60792

محمود هدایت افزا؛ شاکر لوائی


173. چکیده های انگلیسی

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-15

10.22059/jitp.2015.54892


174. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22059/jitp.2016.58441


175. چکیده های انگلیسی

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-22

10.22059/jitp.2017.60798