نویسنده = محمد مهدی مشکاتی
نقش مبانی فلسفی ملاصدرا در شرح اوصاف متقابل خداوند (با تکیه ‌بر شرح اصول کافی)

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 131-147

10.22059/jitp.2023.352907.523389

مریم پناهی درچه؛ علی ارشد ریاحی؛ محمدمهدی مشکاتی


مبانی معاد جسمانی در اندیشه شیخ احمد احسایی (با تاکید بر شرح عرشیه و شرح مشاعر)

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 430-413

10.22059/jitp.2022.338568.523330

ناهید قهرماندوست؛ محمد مهدی مشکاتی؛ مهدی گنجور


تحلیل تقابل ظاهری اصل تشکیک و نظریۀ تباین عالم دنیا و آخرت در فلسفۀ ملاصدرا

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 93-108

10.22059/jitp.2019.285935.523134

محسن رضوانی؛ محمد مهدی مشکاتی؛ محمد بیدهندی