کلیدواژه‌ها = منطق ابهری
تعداد مقالات: 3
1. منطق ابهری در کتاب المطالع

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 163-200

مهدی عظیمی


2. منطق ابهری در زبدة الحقائق

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-120

مهدی عظیمی


3. منطق ابهری در بیان الاسرار

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 269-299

مهدی عظیمی