کلیدواژه‌ها = وجود ذهنی
نظریۀ شبح به خوانش ملاصدرا

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 349-365

10.22059/jitp.2019.270320.523069

امیرحسین منصوری نوری؛ حوریه شجاعی باغینی؛ محسن شمس؛ عین الله خادمی


بررسی و نقد ادلّه تحقّق وجود ذهنی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 119-138

حجت کوثریان؛ احمد بهشتی؛ عبدالرسول کشفی