سهروردی اشراقی یا سهروردی صدرایی؟

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز، استادیار

2 دانشگاه تهران، استادیار

چکیده

اهمیت اندیشه‌های سهروردی در سیر شکل‌گیری بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و این‌که بسیاری از مباحث فلسفی حکمت متعالیه در اثبات اصالت وجود ناظر به نقد ادلّه و سخنان سهروردی میباشد بر کسی پوشیده نیست. به دلیل عدم جامع‌نگری فلسفی در این بحث و عدم توجّه به سیر تاریخی آن و همچنین عدم رعایت مباحث روش‌شناسانه، ما با چهار تلقّی و دیدگاه دربار? فلسف? اشراق روبه‌رو هستیم: 1ـ سهروردیِ قائل به اصالت ماهیت، 2ـ سهروردیِ قائل به اصالت وجود، 3ـ سهروردیِ قائل به اصالت نور یا اصالت انوار، (این سه دیدگاه تحت سیطره فلسف? ملّاصدرا شکل گرفته است.)
4ـ سهروردی اشراقی که قائل به هیچ‌کدام از سه تلقی بالا نبوده است. سهروردی اشراقی دغدغ? تأسیس یک نظام مستقلّ از فلسف? مشّاء را داشته و بر این اساس مباحث نور و احکام آن را بدون توجّه به روابط نور، ماهیت، حقیقت وجود، و اصالت آن‌ها مطرح می‌کند. ما چگونگی شکل‌گیری سهروردی‌های صدرایی را تحت سیطر? اندیش? ملّاصدرا بیان، و سپس آن را با سهروردی اشراقی نقد می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Illuminationist Suhrawardi or Sadrian Suhrawardi?

نویسندگان [English]

  • Bonyani Mohammad 1
  • Qasem Ali Kuchenani 2
چکیده [English]

Suhrawardi’s thoughts and works have had an important impact on formation and developing of Mulla Sadra’s philosophy, especially theory of “Primacy of Existence”. Although it seems that Suhrawadi did not accept this theory, his exact view about it is not known. We can ascribe four features to him: 1. Suhrawardi who believes in the Primacy of quiddity, 2. Suhrawardi who believes in the Primacy of Existence, 3. Suhrawardi who believes in the Primacy of light or lights. 4. Suhrawardi who decided to constitute a new philosophical school known as the philosophy of illumination that argues about light and problems related to it without clarifying relationship between light and primacy of existence or quiddity. In this article we defend the fourth theory against the three others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mulla sadra
  • Primacy of existence
  • Primacy of light
  • Primacy of quiddity
  • Suhrawardi