نویسنده = ���������� ������ ����������
علم بالقوه نزد ابن سینا

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 31-45

10.22059/jitp.2017.62332

رضا اکبری؛ فاطمه شاهین فر؛ محمد سعیدی مهر