نویسنده = �������������������� ����������
بازسازی نگره های «گزاره» و «وضعیّت» براساس آرای جان پالک

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 31-52

سیّد محمّدعلی حجّتی؛ مجتبی امیرخانلو؛ لطف اللّه نبوی