بررسی انتقادی راهکار کریستوفر فرانکلین در حلّ صورت‌بندی‌های مبتنی بر اطمینان و عقب‌گرد از «معضل بخت»‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین / دانشگاه تهران

چکیده

مسئلۀ اساسی این پژوهش، بررسی راه‌حلِّ کریستوفر فرانکلین در برابر صورت‌بندی‌های مبتنی بر اطمینان و عقب‌گرد از معضل بخت و هدف از آن، نقد راه‌حلِّ مذکور و نشان دادنِ ناکارآمدیِ پاسخ فرانکلین به روش توصیفی_تحلیلی است. بر اساسِ معضلِ بخت، نفیِ تعیّن‌گروی در پیدایشِ یک کنشْ به بخت می‌انجامد و لازمۀ آن، نفیِ ارادۀ آزاد است. فرانکلین که از حامیان اختیارگرویِ علّیتِ مبتنی بر رویداد است، از این معضلْ چهار صورت‌بندی ارائه می‌دهد. نفیِ تعیّن‌گروی در صورت‌بندی‌ِ مبتنی بر اطمینان، منجر به عدمِ اطمینان از پیدایشِ یک کنش و بر اساسِ صورت‌بندیِ مبتنی بر عقب‌گرد، منجر به عدمِ پیش‌بینیِ وقوعِ یک کنشْ در صورت عقب‌گرد به لحظۀ وقوعِ آن می‌شود. پاسخِ فرانکلین مبتنی بر تشخیصِ محلِّ قرارگیریِ مناسبِ ناتعیّن‌گرویْ در فرایندِ منجر به کنش آزاد است. وی پس از نقدِ «تقریرِ کنشِ غیرپایه‌ محورِ» رابرت کِین، به تقریرِ دیدگاهِ خویش به نامِ «تقریرِ کنشِ پایه‌ محور» می‌پردازد. از نظرِ وی با قراردادن ناتعیّن‌گروی در لحظۀ وقوعِ کنش پایه، دو صورت‌بندیِ مذکور از معضل بخت قابلِ حل است. طبق این تقریر، دلایل کنشگر، از جمله باورها، امیال و عواطفِ او به‌نحو ناتعیّن‌گروانه سببِ کنش آزادِ کنشگر می‌شوند و ناتعیّن‌گروی در مرتبۀ علّیتِ دلایلْ نسبت به کنش پایه بروز می‌کند. در این پژوهش آشکار می‌شود راه حلِّ فرانکلین در حلِّ معضل بخت راهگشا نیست. علّیتِ ناتعیّن‌گروانۀ دلایل کنشگر نسبت به کنش آزاد، که هستۀ مرکزی دیدگاه فرانکلین محسوب می‌شود، دقیقاً همان نقطه‌ای است که منجر به تصادفی بودن کنش آزاد می‌گردد و در نتیجه، معضل بخت همچنان به قوّتِ خود باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of Christopher Franklin’s Solution in Ensurance and Rollback Formulation of the “Problem of Luck”

نویسندگان [English]

  • Keramat varzdar 1
  • Mohammad Amin Khodamoradi 2
1 Lecturer, Department of Islamic Philosophy and Theology, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 MA Student, Department of Philosophy of Religion, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The main issue of this research is to examine Christopher Franklin's solution to Ensurance and Rollback formulation of Luck, and its purpose is to criticize this solution and show the ineffectiveness of his answer in a descriptive-analytical way. According to the problem of luck, the negation of determinism in the creation of an action leads to luck, and its requirement is the negation of free will. Franklin, who is one of the supporters of event-based causation, offers four formulations of this problem. Negation of determinism in Ensurance formulation leads to unguaranteed action and in the Rollback formulation, leads to the failure to predict the occurrence of an action at the moment of its occurrence. Franklin's answer is based on recognizing the proper location of indeterminism in the process leading to free action. According to him, by placing indeterminism at the moment of the basic action, the two formulations of luck can be solved. According to this interpretation, the agent's reasons, including his desires, goals and emotions, are the cause of free action. In this research, it is revealed that the indeterministic causality of the agent's reasons for free action, which is considered the central core of Franklin's view, is exactly where it leads to the randomness of free action, and as a result, the problem of luck remains valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libertarianism
  • Indeterminism
  • Luck Problem
  • Christopher Franklin
جوادی ابهری، احسان. (1389). آزادانگاری و ارادۀ آزاد: مروری بر آرای رابرت کین. فلسفه تحلیلی، 7(شماره2 (پیاپی 18))، 69-97.
کدخداپور، جمال و دیرباز، عسگر. (1399). رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس. پژوهش‌های فلسفی-کلامی، 22(4)، 5-26. https://doi.org/10.22091/jptr.2020.5090.2253
Abhari. Javad (2010). Libertarianism and Freewill: A Review of Kane’s Ideas. Analytic philosophy, 2 (18) 69-97,. (in Persian)
Clarke, R. (2003). Libertarian Accounts of Free Will, New York, Oxford University Press.
Clarke, R., Capes, J., and Swenson., P; “Incompatibilist (Nondeterministic) Theories of Free Will”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.)
Franklin, C. E. (2011). Farewell to the luck (and Mind) argument. Philosophical Studies, 156(2), 199-230. https://doi.org/10.1007/s11098-010-9583-3
Franklin, C. E. (2014). Event-causal libertarianism, functional reduction, and the disappearing agent argument. Philosophical Studies, 170(3), 413-432. https://doi.org/10.1007/s11098-013-0237-0
Franklin, C. E. (2015). Agent-Causation, Explanation, and Akrasia: A Reply to Levy’s Hard Luck. Criminal Law and Philosophy, 9(4), 753-770. https://doi.org/10.1007/s11572-013-9274-1
Franklin, C. E. (2018)., A Minimal Libertarianism: Free Will and the Promise of Reduction, New York, Oxford University Press.
Haji, I. (1999). Indeterminism and Frankfurt‐type examples. Philosophical Explorations, 2(1), 42-58. DOI: 10.1080/13869799908520964
Haji, I. (2001). Control Conundrums: Modest Libertarianism, Responsibility, and Explanation. Pacific Philosophical Quarterly, 82(2), 178-200. https://doi.org/10.1111/1468-0114.00124
Haji, I. (2009a). Incompatibilism’s Allure: principal arguments for incompatibilism, Toronto, Broadview Press.
Haji, I. (2009b). Freedom and Value: Freedom’s Influence on Welfare and Wordly Value, Dordrecht, Springer.
Haji, I. (2012). Reason, Responsibility, and Free Will: Reply to My Critics. Journal of Ethics, 16(2), 175-209. https://doi.org/10.1007/s10892-012-9124-8
Haji, I. (2013). Event-Causal libertarianism’s control conundrums. Grazer Philosophische Studien, 88(1), 227-246. https://doi.org/10.1163/9789401210508_012
Haji, I. (2022). Libertarianism and Luck. Journal of Philosophical Theological Resear. 24(3), 115-134. https://doi.org/10.22091/jptr.2022.8297.2723
Kadkhodapour, J., & Dirbaz, A. (2020). The Libertarian Approaches in Response to the Luck Argument. Journal of Philosophical Theological Research22(4), 5-26,. (in Persian) https://doi.org/10.22091/jptr.2020.5090.2253
Kane, R. (1996). The Significance of Free Will, New York, Oxford University Press.
Kane, R. (1999). Responsibility, Luck, and Chance: Reflections on Free Will and Indeterminism. Journal of Philosophy, 96(5), 217-240. https://doi.org/10.2307/2564666
Kane, R. (2014). Torn Decisions, Luck, and Libertarian Free Will: Comments on Balaguer’s Free Will as an Open Scientific Problem. Philosophical Studies, 169(1), 51-58. https://doi.org/10.1007/s11098-012-9896-5
Kane, R. (2016). On the Role of Indeterminism in Libertarian Free Will. Philosophical Explorations, 19(1), 2-16. https://doi.org/10.1080/13869795.2016.1085594
Mele, A. R. (1999). Review of Robert Kane’s Significance of Free Will. Journal of Philosophy, 95(11), 581-584. https://doi.org/10.5840/jphil1998951122
Mele, A. R. (2006). Free Will and Luck, New York, Oxford University Press.
Van Inwagen, P. (2000). Free Will Remains a Mystery. Philosophical Perspectives, 14, 1-19.