دفاع تبیینی از خداباوری: بررسیِ دیدگاه سوینبرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه پردیس فارابی دانشگاه تهران؛

چکیده

موضوع این مقاله، دفاع تبیینی از خداباوری روشی مبتنی بر استنتاج بهترین تبیین وبر اساس احتمال‏ محوری است که سوینبرن از آن دفاع می‏ کند. در این روش، خداباوری توحیدی، بسان یک فرضیه قلمداد شده، به رقابت با سایر فرضیه‏ های رقیب، نظیر مادی‏ گرایی، انسان ‏گرایی وخداباوری غیرتوحیدی، سپرده می‏شود. این رقابت در قالب استنتاج بهترین تبیین وبا توجه به معیارهای ارزیابی فرضیه‏ها صورت می‏گیرد. در این مقاله، با بیان عناصر اصلی دیدگاه سوینبرن، به بررسی دیدگاه او پرداخته‏ایم. روش ما، تحلیلی و عقلی (با تکیه بر داده ‏های حاصل از مطالعه منابع) است. مهم‏ ترین نتیایجی که رسیده‏ایم این است که کمیت‏ گرایی سوینبرن در دفاع از خداباوری، استفاده از مقدمات مورد چالش، چالشی بودنِ عنصر سادگی، وعدم کفایت تبیین علّی از جمله مهم‏ترین چالش‏ هایی هستند که دیدگاه سوینبرن با آنها مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanatory Defense of Theism: A Study of Richard Swinburne’s Viewpoint

نویسنده [English]

 • Mansour Nasiri
Associate Professor, University of Tehran
چکیده [English]

Explanatory defense of theism is a method based on "inference to the best explanation", and probability that Swinburne defends. In this method, monotheistic theism, as a hypothesis, competes with other competing hypotheses, such as materialism, humanism, and non-monotheistic theism. This competition is in the form of inference to the best. In this article, we examine Swinburne's method by stating the main elements of his view. We have come to the conclusion that Swinburne's quantitate method in defense of theism, the use of challengeable premises, and non-adjutancy of causal explanation are among the most important challenges to which his view is faced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Explanation
 • Theism
 • Explanatory defense
 • Richard Swinburne
 1.  

  1. Clark, Kelly James Returne to Reason, A Critique of Enlightenment Evidentialism and Defense of Reason and Belief in God Book. - Michigan : Wm. B. Eerdmand Publishing Co., 1990.
  2. Lipton, Peter Inference to the Best Explanation Book. - London : s.n., 2004. - 2nd.
  3. Murphy, Nancey, Theology in the Age of Scientific Reasoning, London : Cornel University Press, 1990.
  4. Ostrowick, John "Is Theism a Simple, and hence Probable, Explanation for the Universe?" , 31(1), p. 308. Journal // S. Afr. J. Philos. (South African Journal of Philosophy). - 2012. - 1 : Vol. 31. - p. 308.
  5. Prevost, Robert, Probability and Theistic Explanation, Oxford : Clarendon Press, 1990.
  6. Stout, Jeffrey, Flight from Authority, Notre Dame : University of Notre Dame Press, 1981.
  7. Swinburne, Richard, "Arguments for the Existence of God" Journal // Milltown Studies. - 1994. - Vol. 33.
  8. Swinburne, Richard “God as the Simplest Explanation of the Universe” Journal // European Journal of Philosophy of Religion. - s.l. : Cambridge University Press, 2011, and in European Journal of Philosophy of Religion, 2 (2010), 1-24, 2010. - Vol. 2. - pp. 1-24.
  9. Swinburne, Richard, Epistemic Justification Book. - Oxford : Clarendon Press, 2001.
  10. Swinburne, Richard, Is There a God? Book. - Oxford : Oxford University Press, 1996.
  11. Swinburne, Richard, Simplicity as Evidence of Truth Book. - Milwaukee : Marquette University, 1997.
  12. Swinburne, Richard, The Existence of God Book. - Oxford : Oxford University Press, 2004.
  13. تریگ، ویلیام، فهم علم اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی‌پرست. تهران: نشر نی، 1384.
  14. نصیری، منصور، استنتاج بهترین تبیین، بررسی دیدگاه پیتر لیپتون، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  15. نصیری، منصور، «اصل سادگی و نقش آن در اثبات خدا، بررسی تقریر سوینبرن»، نقد ونظر، 1392، دورۀ 3، شمارۀ 71، صص. 22-50.
  16. نصیری، منصور، تبیین در فلسفه علم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران, 1394.