عرفان ابن سینا در آثار فرانسویان دو سدۀ اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه ادیان وعرفان، دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

در قرن نوزدهم با پیدایش مکتب های ادبی در فرانسه و توجه به آثار ادبی و عرفانی
مشرق زمین، کار نویسندگان و مترجمان رسائل و نوشته های ابن سینا آغاز شد. آن ها
ابن سینا را ابن سینای ارسطویی که ناقل میراث ارسطویی و نوافلاطونی به غرب بود
می شناختند.
فرانسویان این پرسش را مطرح کردند که چرا ابن سینای ارسطویی به نگرش های
عرفانی پرداخته است. آن ها با طرح این مسئله که آیا می توان بین این دو جریان فکری
وحدتی ایجاد کرد یا نه، در آثارشان به سه گونه نظریه مبادرت ورزیدند. گروهی تلاش
کردند تا پیوندی بین آثار عرفانی او با نگرش ها و نوشته های فلسفی بیابند و گروهی از
محققان دربارۀ شخصیت و آثار عرفانی او تردیدی نکردند و با صراحت گفتند که
ابن سینا در آثارش از مراحل سیر و سلوک عارفانه و مکاشفاتی ذکر می کند که قالبی
رمزگونه و استعاری دارد که نشان از تجربۀ شخصی و عملی اش می باشد، و گروه سوم
او را فیلسوفی ارسطویی معرفی کردند که صرفاً ناقل سخنان صوفیان و عارفان بوده
است. ما در این مقاله توصیف و تحلیل این سه دیدگاه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها