عرفان ابن سینا در آثار فرانسویان دو سدۀ اخیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه ادیان وعرفان، دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

در قرن نوزدهم با پیدایش مکتب های ادبی در فرانسه و توجه به آثار ادبی و عرفانی
مشرق زمین، کار نویسندگان و مترجمان رسائل و نوشته های ابن سینا آغاز شد. آن ها
ابن سینا را ابن سینای ارسطویی که ناقل میراث ارسطویی و نوافلاطونی به غرب بود
می شناختند.
فرانسویان این پرسش را مطرح کردند که چرا ابن سینای ارسطویی به نگرش های
عرفانی پرداخته است. آن ها با طرح این مسئله که آیا می توان بین این دو جریان فکری
وحدتی ایجاد کرد یا نه، در آثارشان به سه گونه نظریه مبادرت ورزیدند. گروهی تلاش
کردند تا پیوندی بین آثار عرفانی او با نگرش ها و نوشته های فلسفی بیابند و گروهی از
محققان دربارۀ شخصیت و آثار عرفانی او تردیدی نکردند و با صراحت گفتند که
ابن سینا در آثارش از مراحل سیر و سلوک عارفانه و مکاشفاتی ذکر می کند که قالبی
رمزگونه و استعاری دارد که نشان از تجربۀ شخصی و عملی اش می باشد، و گروه سوم
او را فیلسوفی ارسطویی معرفی کردند که صرفاً ناقل سخنان صوفیان و عارفان بوده
است. ما در این مقاله توصیف و تحلیل این سه دیدگاه خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mysticism of Ibn Sina in the French Works of Two Recent Decades

نویسنده [English]

  • Mohebbali Absalan
Assistant Professor, University of Sistan & Baluchestan
چکیده [English]

In the nineteenth century, with the rise of the literary schools
in France and giving heed to oriental literacy and mystical
works, the commentators and translators of Ibn Sina began to
work on his treatises. Since they knew Ibn Sina as an
Aristotelian philosopher, the following question was raised:
Why has Aristotelian Ibn Sina given heed to mystical
attitudes? In response to the question whether or not there is
any unity between the two mentioned tendencies, the French
researchers have three views: Some have attempted to find a
sort of relationship between Ibn Sina's philosophical writings
and his mystical works. Others have not questioned his
mystical character and his spiritual works and have clearly
pointed out that his intuitions and mystical words has a sort of
metaphorical and mysterious theme showing his mystical
experiences. The rest have introduced him as an Aristotelian
philosopher who has only quoted the words of Sufis and
mystics. Our goal in this paper is to critically analyze these
three perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina (Avicenna)
  • Mysticism
  • French works