نویسنده = مهدی عظیمی
منطق ابهری در کتاب المطالع

دوره 53، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 163-200

10.22059/jitp.2020.291526.523161

مهدی عظیمی


نقضِ «نقض موضوع»

دوره 46، شماره 2، دی 1392، صفحه 83-100

10.22059/jitp.2013.35748

مهدی عظیمی