نویسنده = ���������� ���������������� ������ ����������
روش شناسی استنباط آرای فلسفی ملاصدرا

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-68

10.22059/jitp.2015.54699

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی