نویسنده = احمد بهشتی
بررسی و نقد ادلّه تحقّق وجود ذهنی در فلسفه اسلامی

دوره 43، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 119-138

حجت کوثریان؛ احمد بهشتی؛ عبدالرسول کشفی


الگوی روشی ملّاصدرا در تحلیل مفهومی ایمان

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

جنان ایزدی؛ احد فرامرز قراملکی؛ زهراء مصطفوی؛ احمد بهشتی


بررسی برهانهای صدرالمتألهین در باب اصالت وجود

دوره 42، شماره 1، مهر 1388

سید محمد روضاتی؛ احمد بهشتی