دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اتّحاد عاقل و معقول در المبدأ والمعاد ابن‌سینا:تحلیل و تصحیح انتقادی متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22059/jitp.2022.341732.523343

سید حامد هاشمی؛ محمّدجواد اسماعیلی


مبانی معاد جسمانی در اندیشه شیخ احمد احسایی (با تاکید بر شرح عرشیه و شرح مشاعر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401

10.22059/jitp.2022.338568.523330

ناهید قهرماندوست؛ محمد مهدی مشکاتی؛ مهدی گنجور


تأملی در مکتب فلسفی سبزوار و تبیین برخی ابتکارات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1401

10.22059/jitp.2022.340500.523339

غلامحسین خدری