دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

راهبرد تعلیمی فارابی در برقراری صلح جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22059/jitp.2023.347992.523374

سیدمحمدرضا آذرکسب؛ نادیا مفتونی


نقد دیدگاه کلارک اچ. پیناک در باب «رابطه عاشقانه خداوند با انسان» از منظر متکلمان امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401

10.22059/jitp.2023.345779.523363

محمد ابراهیم ترکمانی


تبیین نظریه اعتدالی گستره علم امام معصوم با نقدی بر سایر نظریات متکلمان بر اساس ظواهر آیات و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jitp.2023.352830.523388

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی